Aplinkraštis Nr.1

 

Vokietijos LB Taryba š.m. kovo 30d. išrinko Rinkimų komisiją, kurią sudaro šie nariai: Raimonda Jankūnienė, Nijolė Druskinienė, Renata Lipsche, Ilona Vitkūnienė, Marija Schäfer.

VLB valdyba sukvietė išrinktuosius narius į pirmą posėdį, kuris įvyko š.m. gegužės 16 d. VLB Rinkimų komisijos nariai pasiskirstė pareigomis:

Komisijos pirmininkė  – Marija Schäfer

Pirmininkės pavaduotoja – Raimunda Jankūnienė

Sekretorė – Renata Lipsche

Narės:

Nijolė Druskinienė

Ilona Vitkūnienė

Kandidatė: Asta D`Elia

 

Rinkimų komisijos adresas:

Maria Schäfer
c/o Litauische Gemeinschaft
Lorscher Str.1
68623 Lampertheim

El. Paštas: rinkimai@vlbe.org

 

Rinkimų komisija nutarė ir skelbia, kad rinkimai į VLB Tarybą įvyks korespondenciniu būdu 2020 m. sausio 18 d.

 

VLB apylinkių valdybos sudaro rinkėjų sąrašus dviem egzemplioriais. Į rinkėjų sąrašus abėcėlės tvarka įrašomi visi pilnateisiai apylinkės rinkėjai, nurodant jų pavardes, vardus, nario knygelės numerį, gimimo datą, tikslų adresą. Sąrašo gale pažymima atskleidimo data.

Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius pristatomas Rinkimų komisijai iki š.m. rugsėjo 15d. Sąrašų atskleidimo data ne vėlaiu š.m. spalio 05d.

 

VLB Tarybos Rinkimų komisija

Aplinkraštis N 1 2019