VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBA

Vyriausiasis Vokietijos Lietuvių Bendruomenės tariamasis organas yra VOKIETIJOS LB TARYBA.
Bendruomenės Tarybą sudaro 15 narių. Jie renkami tiesioginiu ir slaptu balsavimu trejiems metams. Rinkimus organizuoja tam tikslui sudaroma Rinkimų komisija. Jie rengiami pagal Tarybos priimtus nuostatus. Bendruomenės Tarybos nariu gali būti kiekvienas Bendruomenės narys, kuriam sukako 18 metų.

VLB TARYBA

2017 M. VASARIO MĖN. – 2020 M. KOVO MĖN.

Alfredas Hermannas (Miunchenas)  *  dr. Arūnas Damijonaitis *  Tomas Bartusevičius (Draisas)  *  Kristinas Braun (Niurnbergas) *  Simonas Černiauskas  *  Dalia Henke (Hamburgas)  *  Marija Dambriūnaitė-Šmitienė (Hiutenfeldas) * Mindaugas Jacinevičius (Berlynas) *  kun. Vidas Vaitiekūnas  *  Janina Vaitkienė (Hiutenfeldas)  *   dr. Sandra Petrauskaitė-Pabst /Stutgartas) *  Laura Conrad (Lampertheimas) *  Rūta Ruočkutė  *  Martynas Lipšys (Diuseldorfas)  *  Aušra Lorenz (Hiutenfeldas)

Naujieji Bendruomenės organai sudaryti 2017 m. vasario 4 d. posėdžiuose

VLB TARYBOS PREZIDIUMAS

Bendruomenės Tarybai atstovauja ir jos reikalus tvarko TARYBOS PREZIDIUMAS.
el. paštas: tarybos_prezidiumas@vlbe.org

pirmininkas dr. Arūnas Damijonaitis
vicepirmininkas Simonas Černiauskas
sekretorė Rūta Ruočkutė

VLB GARBĖS TEISMAS

VLB Garbės Teismas pagal VLB Statuto 48 str.:

– išaiškina įstatus,
– sprendžia nesutarimus dėl Bendruomenės organų teisių ir pareigų,
– sprendžia narių skundus,
– sprendžia kitus įstatuose ir Bendruomenės tarybos rinkimų tvarkoje numatytus atvejus.

Pirmininkas: Mindaugas Jacinevičius, Wasserstr. 5, 13597 Berlin
Tel: 0173 3420997, Email: jacinevicius@hotmail.com

teisėjai: Tomas Bartusevičius ir Marija Šmitienė

VLB KONTROLĖS KOMISIJA

Vokietijos LB Valdybos ir kitų organų bei institucijų atskaitomybei tikrinti yra KONTROLĖS KOMISIJA. Kontrolės komisija sudaroma iš trijų vieneriems metams Bendruomenės tarybos renkamų narių.

Tomas Bartusevičius (Dreisas)
Darius Šulcas (Hiutenfeldas)
Aušra Lorenz (Hiutenfeldas)

STATUTO KEITIMO KOMISIJA

VLB TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA

Bendruomenės Tarybos rinkimus rengia Rinkimų komisija, kurios sudėtį ir darbą nustato Bendruomenės tarybos priimti rinkimų nuostatai.
Bendruomenės Tarybos kadencijai baigiantis arba dėl kitos Statute numatytos priežasties Rinkimų komisija, susitarusi su Vokietijos LB Valdyba, skelbia naujus rinkimus, ne vėliau kaip prieš 15 savaičių pranešdama Bendruomenės apylinkėms rinkimų datą.
VLB Tarybos rinkimai vyks 2019 m. rudenį.