Vokietijos LB Tarybos rinkimai vyks korespondentiniu būdu 2013 m. gruodžio 7 dieną

Rinkimų komisijos Aplinkraštis Nr. 1

Vokietijos lietuviai kas trejus metus renka Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą. Ji susideda iš 15 narių ir yra aukščiausias Vokietijos Lietuvių Bendruomenės organas

Taryba renka Valdybą, Kontrolės komisiją, Garbės Teismą ir kitas svarbias institucijas, nustato bendruomenės veiklos gaires, priima ir keičia Vokietijos LB Statutą, atsako už visą bendruomenės turtą. Todėl labai svarbu, kad į ją būtų siūlomi ir renkami geriausi ir veikliausi bendruomenės nariai, kurie yra pasiryžę savo laisvalaikį ir energiją paaukoti bendruomenės labui.

Rinkimuose turi teisę dalyvauti visi visateisiai Bendruomenės nariai. Tai yra ne tik teisė, bet ir kiekvieno bendruomenės nario pareiga.

Kandidatus galima siūlyti iki š.m. spalio 19 d. Rinkimų komisijos adresu (Irena Timpienė, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim).

Kandidatu į VLB Tarybą gali tapti, kiekvienas visateisis Bendruomenės narys, kuriam sukako 18 metų.

Kandidatą ar kandidatų (nedaugiau 15 kandidatų) sąrašą gali siūlyti nemažiau, kaip 5 visateisiai Bendruomenės nariai. Sąraše pažymima siūlomų kandidatų pavardė, vardas, nario knygelės numeris, amžius bei profesija ar užsiėmimas, adresas ir kuriai apylinkei priklauso. Prie sąrašo turi būti pridėti ir kandidatų sutikimai būti renkamais į VLB Tarybą.

Siūlytojai savo ranka pasirašo kandidatų sąrašą, nurodo savo pavardę, vardą, amžių, nario knygelės numerį, adresą ir kokiai apylinkei priklauso. Kiekvienas siūlytojas gali pasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą.

Raginame apylinkių valdybas bei visus narius siūlyti tinkamus kandidatus ir aktyviai dalyvauti rinkimuose. Mes visi esame atsakingi už bendruomenės veiklą ir jos gyvavimą, todėl kokią valdžią išsirinksime, tokią ir turėsime bendruomenę.

Kad rinkėjams būtų lengviau apsispręsti, kiekvienam kandidatui bus suteikta galimybė prisistatyti Bendruomenės internetiniame puslapyje: www.bendruomene.de. Todėl rinkimų komisija prašo visų kandidatų parašyti nedidelį savo prisistatymą, kuriame trumpai papasakotų apie save, savo veiklą bendruomenėje, bei viziją, kaip jis įsivaizduoja mūsų Bendruomenę ateityje, pridėti savo nuotrauką ir atsiųsti elektroniniu paštu vokietijoslb@voklb.de, Rinkimų komisijai. Į sąrašus bus įtraukti ir tie kandidatai, kurie nepanorės prisistatyti rinkėjams internete.

Rinkimų komisija balsus (viešai) skaičiuos gruodžio 14 d. Hüttenfelde.

VLB Tarybos rinkimų komisija:
pirmininkė Irena Timpienė, vicepirmininkė Izolda Zacharias, sekretorė Ona Šiugždinienė.

Rinkimu komisijos adresas:
Irena Timpiene, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim

***********************************************************

–  VLB TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA –

Visoms Vokietijos lietuvių bendruomenės apylinkėms

APLINKRAŠTIS Nr. 1

Vokietijos LB Taryba  2013 m. balandžio 13 d. sudarė Rinkimų komisija iš šių narių:
Anna Schugschdinis, Isolda .Zacharias ir Irena Timpf
Išrinktieji asmenys, sukviesti VLB valdybos pirmajam posėdžiui š.m. gegužės 06 d., pasiskirstė pareigomis:

Rinkimų komisijos pirmininkė – I. Timpf
vicepirmininkė – I.  Zacharias
sekretorė – A. Schugschdinis

Rinkimų komisijos adresas: Irena Timpf
c/o Litauische Gemeinschaft
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim

Rinkimų komisija posėdyje nutarė ir skelbia, kad rinkimai į Vokietijos LB Tarybą įvyks korespondenciniu būdu š.m. gruodžio 07 d.

VLB apylinkių valdybos turi sudaryti  rinkėjų sąrašus trimis egzemplioriais. Į rinkėjų sąrašus, abėcėlės tvarka, įrašomi visi visateisiai apylinkės rinkėjai, pažymint jų pavardes, vardus, nario knygelės numerį, gimimo datą ir tikslų adresą. Sąrašo gale pažymima atskleidimo data ir skundimo tvarka bei terminai. Rinkėjų sąrašus pasirašo apylinkės pirmininkas ir sekretorius. Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius siunčiamas rinkimų komisijai iki š.m. rugsėjo 4 d.

Prašytume  rinkėjų sąrašų sudarymą neatidėlioti ir kiek galima anksčiau išsiųsti Rinkimų komisijai. Sąrašų atskleidimo data ne vėliau š.m. rugsėjo 18 d.

I. Timpf                                                                        A. Schugschdinis
pirmininkė                                                                         sekretorė