Nuo Naujųjų metų naujai įrengtos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas bus toks:

 www.vlbe.org

VLB raštinės adresas:

office@vlbe.org

2014_vlb_xmas_card_4all

[h1]Tarėsi aktyviausi Vokietijos lietuviai[/h1]
Vokietijos sostinėje Berlyne 2013 m. lapkričio 16–17 dienomis rinkosi Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) aktyviausieji.
Viena stipriausių Europos lietuvių bendruomenių, ketvirtoje vietoje pagal šalyje gyvenančių lietuvių skaičių, kasmet renkasi vis kitame mieste aptarti metų aktualijų, pasitarti dėl naujų planų ir apsikeisti informacija. Vokietijoje veikia 23 apylinkės, kurios vienija per 1200 lietuvių (oficialiais duomenimis, Vokietijoje gyvena apie 32000 asmenų, turinčių Lietuvos pilietybę)

Suvažiavimas prasidėjo ekumeninėmis pamaldomis Lietuvos ambasadoje, po kurių dalyvius sveikino LR ambasadorius Deividas Matulionis, Berlyno apylinkės pirmininkė Vilma Range bei VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis. O dr. Vincas Bartusevičius pristatė Berlyno apylinkės įsikūrimo istoriją. Istorinės nuotraukos bei pasakojimų įvairovė apie lietuvius, gyvenusius Berlyne, tikriausiai nustebino ne vieną svečią.
Pirmasis vakaras buvo apvainikuotas susipažinimo vakarone, kurioje grojo ir dainavo Raminta Kurklietytė ir Monika Verbalytė.

Kita suvažiavimo diena prasidėjo dalyvių prisistatymu, kurių atvyko apie penkiasdešimt iš įvairių Vokietijos miestų ir miestelių: Štutgarto, Miuncheno, Kelno, Liubeko, Saarlando, Hamburgo, Hiutenfeldo, Eseno-Miulheimo, Hageno, Leipcigo, Niurnbergo.
VLB pirmininkas A. Šiugždinis išsamiai pristatė bendruomenės aktualijas bei ruošiamus naujus projektus. Galėjome pasidžiaugti, kad po daugelio metų pertraukos Vasario 16-osios gimnazijos patalpose vasarą vėl vyksta vaikų stovyklos. Į kitą, kuri vyks 2014 m., vėl planuoja atvykti gražus būrys vaikų iš įvairių Europos šalių ir Lietuvos.

Ambasadoriaus D. Matulionio pranešime buvo akcentuoti du pagrindiniai klausimai: ko tikisi ambasada iš VLB ir ko gali tikėtis lietuviai, gyvenantys Vokietijoje, iš Lietuvos institucijų. Ambasadorius asmeniškai padėkojo aktyviems Vokietijos lietuviams.

Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė savo pranešime akcentavo VLB ir gimnazijos bendradarbiavimą bei apžvelgė gimnazijos situaciją ir jos ateities planus.

VLB valdybos veiklos naujoves pristatė šių eilučių autorė. Norint keistis ir tobulėti, reikia ištirti esamą padėtį, tai ir padarė VLB valdyba rugsėjo mėnesį, atlikdama apylinkių pirmininkų apklausą „Mes po vienu stogu“. Apklausos rezultatai pirmą kartą buvo pristatyti taip pat rugsėjo mėnesį vykusiame VLB pirmininkų suvažiavime Hiutenfelde. Jie nenustebino esamos valdybos, padėtis tokia pat, kaip ir visos PLB  – nepakankamai ir neefektyviai komunikuojama tarp VLB valdybos ir apylinkių aktyvistų.

Remdamasi šia apklausa, VLB valdyba nusprendė investuoti į naujo VLB internetinio puslapio kūrimą ir atsivėrusias naujas galimybes, kurias pristatė Sergejus Šišulinas, VLB valdybos narys, atsakingas už internetines technologijas. Didelio atgarsio susilaukė pasiūlymas suvienyti visų apylinkių internetines svetaines po „vienu stogu“. Šios naujovės pradės veikti 2014 m. pradžioje. Antroje darbo dienos pusėje Ieva Kleinauskas, Kelno-Bonos apylinkės pirmininkė, pristatė nesenai išėjusią VDU prof. Egidijaus Aleksandravičiaus knygą „Karklo diegas“.

Neatsiejama VLB dalis yra Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS). Jos pirmininkas Simonas Černiauskas pristatė naujus VLJS projektus ir kitų metų iššūkius.

Kitais metais VLB darbuotojų suvažiavimas planuojamas rengti Hiutenfelde, nes ten įsikūrusi Romuvos apylinkė švęs 60 m. jubiliejų. Suvažiavimą užbaigė ekskursija laivu po vakarinį Berlyną.

Dalia Henke,
VLB valdybos vicepirmininkė

[h1]KONSULINĖ MISIJA HÜTTENFELDE[/h1]
Siekdama sudaryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems vakarinėje Vokietijos dalyje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos ambasada Vokietijoje 2013 m. gruodžio 07-08 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Hiutenfeldą.

Adresas: Schloss Rennhof * Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Hiutenfelde esančioje lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje dirbs ambasados konsulinis pareigūnas, kuris priims Lietuvos Respublikos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų prašymus dėl pasų keitimo ir išdavimo, Lietuvos pilietybės, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir Lietuvos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijas.

Lietuvos konsulinės misijos Hiutenfelde darbo laikas bus skelbiamas Lietuvos ambasados Vokietijoje interneto tinklalapyje http://de.mfa.lt . Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome kreiptis į Lietuvos ambasadą Vokietijoje el. paštu: konsulat.de@mfa.lt , tel. +49 30 890 68121, +49 30 890 681 20, faks. +49 30 890 095 93.

Išvažiuojamosios konsulinės misijos užsienio valstybėse organizuojamos nuo tada, kai nuo 2009 metų birželio 29 dienos į Lietuvos Respublikos pasą papildomai elektroniniu būdu pradėta įrašinėti asmens biometrinius duomenis ir pirštų atspaudus. Konsuliniai pareigūnai vyksta į tuos regionus, kur yra didelės lietuvių bendruomenės ir nėra Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Rūta GENIENĖ
Patarėja / Botschaftsrätin

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje /
Botschaft der Republik Litauen in der Bundesrepublik Deutschland
Charitéstr. 9, 10117 Berlin
T.: +49 30 890 681-0│F.: +49 30 890 095 93

Konsulat.de@mfa.lt
http://de.mfa.lt.

Vokietijos LB Tarybos rinkimai vyks korespondentiniu būdu 2013 m. gruodžio 7 dieną

Rinkimų komisijos Aplinkraštis Nr. 1

Vokietijos lietuviai kas trejus metus renka Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą. Ji susideda iš 15 narių ir yra aukščiausias Vokietijos Lietuvių Bendruomenės organas

Taryba renka Valdybą, Kontrolės komisiją, Garbės Teismą ir kitas svarbias institucijas, nustato bendruomenės veiklos gaires, priima ir keičia Vokietijos LB Statutą, atsako už visą bendruomenės turtą. Todėl labai svarbu, kad į ją būtų siūlomi ir renkami geriausi ir veikliausi bendruomenės nariai, kurie yra pasiryžę savo laisvalaikį ir energiją paaukoti bendruomenės labui.

Rinkimuose turi teisę dalyvauti visi visateisiai Bendruomenės nariai. Tai yra ne tik teisė, bet ir kiekvieno bendruomenės nario pareiga.

Kandidatus galima siūlyti iki š.m. spalio 19 d. Rinkimų komisijos adresu (Irena Timpienė, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim).

Kandidatu į VLB Tarybą gali tapti, kiekvienas visateisis Bendruomenės narys, kuriam sukako 18 metų.

Kandidatą ar kandidatų (nedaugiau 15 kandidatų) sąrašą gali siūlyti nemažiau, kaip 5 visateisiai Bendruomenės nariai. Sąraše pažymima siūlomų kandidatų pavardė, vardas, nario knygelės numeris, amžius bei profesija ar užsiėmimas, adresas ir kuriai apylinkei priklauso. Prie sąrašo turi būti pridėti ir kandidatų sutikimai būti renkamais į VLB Tarybą.

Siūlytojai savo ranka pasirašo kandidatų sąrašą, nurodo savo pavardę, vardą, amžių, nario knygelės numerį, adresą ir kokiai apylinkei priklauso. Kiekvienas siūlytojas gali pasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą.

Raginame apylinkių valdybas bei visus narius siūlyti tinkamus kandidatus ir aktyviai dalyvauti rinkimuose. Mes visi esame atsakingi už bendruomenės veiklą ir jos gyvavimą, todėl kokią valdžią išsirinksime, tokią ir turėsime bendruomenę.

Kad rinkėjams būtų lengviau apsispręsti, kiekvienam kandidatui bus suteikta galimybė prisistatyti Bendruomenės internetiniame puslapyje: www.bendruomene.de. Todėl rinkimų komisija prašo visų kandidatų parašyti nedidelį savo prisistatymą, kuriame trumpai papasakotų apie save, savo veiklą bendruomenėje, bei viziją, kaip jis įsivaizduoja mūsų Bendruomenę ateityje, pridėti savo nuotrauką ir atsiųsti elektroniniu paštu vokietijoslb@voklb.de, Rinkimų komisijai. Į sąrašus bus įtraukti ir tie kandidatai, kurie nepanorės prisistatyti rinkėjams internete.

Rinkimų komisija balsus (viešai) skaičiuos gruodžio 14 d. Hüttenfelde.

VLB Tarybos rinkimų komisija:
pirmininkė Irena Timpienė, vicepirmininkė Izolda Zacharias, sekretorė Ona Šiugždinienė.

Rinkimu komisijos adresas:
Irena Timpiene, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim

***********************************************************

–  VLB TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA –

Visoms Vokietijos lietuvių bendruomenės apylinkėms

APLINKRAŠTIS Nr. 1

Vokietijos LB Taryba  2013 m. balandžio 13 d. sudarė Rinkimų komisija iš šių narių:
Anna Schugschdinis, Isolda .Zacharias ir Irena Timpf
Išrinktieji asmenys, sukviesti VLB valdybos pirmajam posėdžiui š.m. gegužės 06 d., pasiskirstė pareigomis:

Rinkimų komisijos pirmininkė – I. Timpf
vicepirmininkė – I.  Zacharias
sekretorė – A. Schugschdinis

Rinkimų komisijos adresas: Irena Timpf
c/o Litauische Gemeinschaft
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim

Rinkimų komisija posėdyje nutarė ir skelbia, kad rinkimai į Vokietijos LB Tarybą įvyks korespondenciniu būdu š.m. gruodžio 07 d.

VLB apylinkių valdybos turi sudaryti  rinkėjų sąrašus trimis egzemplioriais. Į rinkėjų sąrašus, abėcėlės tvarka, įrašomi visi visateisiai apylinkės rinkėjai, pažymint jų pavardes, vardus, nario knygelės numerį, gimimo datą ir tikslų adresą. Sąrašo gale pažymima atskleidimo data ir skundimo tvarka bei terminai. Rinkėjų sąrašus pasirašo apylinkės pirmininkas ir sekretorius. Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius siunčiamas rinkimų komisijai iki š.m. rugsėjo 4 d.

Prašytume  rinkėjų sąrašų sudarymą neatidėlioti ir kiek galima anksčiau išsiųsti Rinkimų komisijai. Sąrašų atskleidimo data ne vėliau š.m. rugsėjo 18 d.

I. Timpf                                                                        A. Schugschdinis
pirmininkė                                                                         sekretorė

Maloniai kviečiame Jus į
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š.m. lapkričio 15–17 d. Berlyne. 

Į suvažiavimą kviečiami visi Vokietijos LB valdybos bei Tarybos nariai, visų apylinkių pirmininkai su dar vienu apylinkės valdybos nariu, lituanistinių mokyklėlių vadovai, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos, Europos lietuvių kultūros centro, Lietuvių kultūros instituto, Labdaros draugijos, Vokietijos lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių bei kitų veikiančių organizacijų vadovai.

Suvažiavimas vyksta šiame viesbutyje:

EGI GmbH – Cityhostel Berlin
Glinkastr. 5-7, 10117 Berlin
Tel.: +49(0)30238866850

 

Suvažiavimas yra atviras, jame gali dalyvauti visi bendruomenės nariai!
* Į suvažiavimą kviečiamiems VLB darbuotojams nakvynė ir maitinimas nemokamas.
* Kiti dalyviai kelionės ir pragyvenimo išlaidas susimoka patys. Jiems uz viso savaitgalio nakvynę ir maistą viesbutyje (be kelionės su laivu) atsieitų  EUR 103,50.

Dalyvių ir svečių registracija iki spalio 27 d. adresu: vilma-lietuva@t-online.de.
Suvažíavimo programa bus paskelbta vėliau.

Tikimės, kad gausiai mūsų susirinks ir programa nepabos. Norėtume, kad Jūsų dalyvavimas šiame suvažiavime būtų kuo aktyvesnis ir prasmingesnis, todėl prašytume Jūsų atsiųsti mums savo temas, klausimus, idėjas adresu info@bendruomene.de iki š.m. spalio 20 d.

Iki malonaus pasimatymo.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba

Litauische Gemeinschaft e.V.,
D-68623 LAMPERTHEIM-HÜTTENFELD, LORSCHER STR. 1
Tel.: +49(0)6256-859 818 Fax: +49(0)6256-859 9015
E-Mail: info@bendruomene.de
www.bendruomene.

Atsižvelgdama į nekartą apylinkėse dirbančiųjų narių reikštą pageidavimą glaudžiau bendradarbiauti su centriniais Bendruomenės organais, Vokietijos LB Valdyba 2013 m. rugsėjo 20–21 d. sukvietė Vokietijos Lietuvių Bendruomenės apylinkių pirmininkų suvažiavimą „Apvalaus stalo diskusija – mes po vienu stogu“. Suvažiavime dalyvavo devynių apylinkių vadovai ar jų atstovai.
[new_royalslider id=“1″]

Suvažiavimo programa

Penktadienis, rugsėjo 20 d.
17:00 – 18:00 val. Svečių registracija Renhofo pilies salėje
18:00 – 18:30 val. Vakarienė (gimnazijos valgykloje)
19:00 – 20:00 val. „VLB ypatumai istoriniame kontekste“ prof. Egidijus Aleksandravičius, diskusijos
20:00 – 23:00 val. Susipažinimo vakarėlis, bendravimas
Nakvynė gimnazijos bendrabutyje

Šeštadienis, rugsėjo 21 d.
08:30 – 09:30 val. Pusryčiai (gimnazijos valgykloje)
09:30 – 09:45 val. „Mes dirbame Jums – mes po vienu stogu“, pirm. Antanas Šiugždinis
09:45 – 10:15 val. Vokietijos LB tinklalapio nauja koncepcija, Sergejus Šišulin, diskusijos
10:15 – 11:00 val. Apylinkių apklausos rezultatų pristatymas, Dalia Henke, diskusijos
11:00 – 12:30 val. Pirmininkų pasisakymai. Diskusijos.
Moderatorius prof. Egidijus Aleksandravičius iš Kauno VDU.
12:30 – 13:30 val. Pietūs (gimnazijos valgykloje)
13:30 – 14:00 val. Bendradarbiavimas su Vasario 16-osios gimnazija, dr. Bronė Narkevičienė
14:00 – 16:00 val. Pirmininkų pasisakymų tęsinys
16:00 – 16:30 val. Renginio apibendrinimas
17:00 – 21:00 val. Vyno degustacija pas vynininką Vollmer. Vyno atranka Vokietijos LB reprezentacijai.

VLB Valdyba skelbia konkursą VLB administratoriaus/-ės (Vorstandsassistent/in) vietai užimti.
Darbo pobūdis: telefoninių skambučių, korespondencijos, ataskaitų ir kitų dokumentų administravimas, bendravimas su LB apylinkėmis, pagalba VLB Valdybai organizuojant įvairius renginius bei vykdant projektus, dalyvavimas VLB Valdybos posėdžiuose.
Reikalavimai: raštvedybos išmanymas, savarankiškas darbų planavimas prisitaikant prie VLB poreikių, geros lietuvių ir vokiečių kalbų žinios, darbo su kompiuteriu ir kitomis medijomis įgūdžiai.
Atlyginimas: 400 eurų už 10–12 darbo valandų savaitėje.

Kandidatūras (motyvacinį laišką, gyvenimo aprašymą) Valdybai teikti kviečiame iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Vokietijos LB Valdyba