–  VLB TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA –

 1. VLB Tarybos Rinkimų komisija, susitarusi su VLB valdyba skelbia, kad rinkimai į VLB Tarybą įvyks 2020 m. sausio 18 d. korespondenciniu būdu.
 2. Aplinkraštį Nr.1 VLB Tarybos Rinkimų komisija el. paštu išsiuntė visoms VLB apylinkių valdyboms š.m. rugpjūčio 15d. 
 3. VLB apylinkių valdybos sudaro rinkėjų sąrašus dviem egzemplioriais. Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius pristatomas VLB Tarybos Rinkimų komisijai iki rugsėjo 18 d.
 4. Rinkėjų sąrašų atskleidimo data – iki. š.m. spalio 5 d.  Apylinkių valdybos paskelbia nariams, kur ir kokiomis sąlygomis rinkėjas gali pasitikrinti ar jis yra įrašytas į rinkėjų sąrašus ir ar jo duomenys yra teisingi. 
 5. Kiekvieno rinkėjo pareiga ir teisė yra pasitikrinti ar yra įrašytas į sąrašą ir ar jo duomenys yra teisingi. 
 6. Aplinkraštį Nr.2 dėl kandidatų pasiūlymo VLB Tarybos Rinkimų komisija išsiunčia visiems rinkėjams iki š.m. spalio 1 d.
 7. Siūlomų kandidatų sąrašai pristatomi VLB Tarybos Rinkimų komisijai iki š.m. lapkričio 25 dienos (pašto antspaudo data). 
 8. Bendrąjį laiku pasiūlytų kandidatų sąrašą VLB Tarybos Rinkimų komisija skelbia apylinkėms ir rinkėjams š.m. gruodžio 15 d. VLB internetinėje svetainėje.
 9. Kiekvienas VLB narys VLB Tarybos Rinkimų komisijai gali teikti skundą dėl bendro kandidatų sąrašo iki š.m. gruodžio 20 d. (VLB Tarybos RN V 19 b)
 10. Balsavimo lapai išsiunčiami visiems rinkėjams iki š.m. gruodžio 31 d.
 11. Balsavimas į VLB Tarybą vyks 2020m. sausio 18 d. paštu (pašto antspaudo data).
 12. Nuo balsavimo lapų išsiuntimo datos vieša rinkiminė agitacija ar reklama yra draudžiama.
 13. Balsų skaičiavimas –  2020 m. sausio 25 d. VLB Būstinėje Hüttenfelde.
 14. Balsavimo rezultatus VLB Tarybos Rinkimų komisija paskelbs 2020 m. vasario 15 d. VLB internetinėje svetainėje.
 15. Kviečiame visus Bendruomenės narius aktyviai dalyvauti rinkimuose į VLB Tarybą.

 

VLB Tarybos Rinkimų komisijos sudėtis:

 • Komisijos pirmininkė  – Marija Schäfer 
 • Pirmininkės pavaduotoja – Raimunda Jankūnienė
 • Sekretorė – Renata Lipsche

Narės:

 • Nijolė Druskinienė
 • Ilona Vitkūnienė 
 • Kandidatė: Asta D`Elia

 

VLB Tarybos Rinkimų komisijos adresas:       

Maria Schäfer

C/o Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Lorscher Str.1

           68623 Lampertheim

           El. pašto adresas: rinkimai@vlbe.org

           Mobil. Tel. +4915752784380

VLB Tarybos Rinkimų komisija dirba  ketvirtadieniais nuo 17:30 iki 18:30 (be atlygio) VLB Būstinėje Hiutenfelde.

 

 VLB Tarybos Rinkimų komisija

Aplinkraštis Nr.1

 

Vokietijos LB Taryba š.m. kovo 30d. išrinko Rinkimų komisiją, kurią sudaro šie nariai: Raimonda Jankūnienė, Nijolė Druskinienė, Renata Lipsche, Ilona Vitkūnienė, Marija Schäfer.

VLB valdyba sukvietė išrinktuosius narius į pirmą posėdį, kuris įvyko š.m. gegužės 16 d. VLB Rinkimų komisijos nariai pasiskirstė pareigomis:

Komisijos pirmininkė  – Marija Schäfer

Pirmininkės pavaduotoja – Raimunda Jankūnienė

Sekretorė – Renata Lipsche

Narės:

Nijolė Druskinienė

Ilona Vitkūnienė

Kandidatė: Asta D`Elia

 

Rinkimų komisijos adresas:

Maria Schäfer
c/o Litauische Gemeinschaft
Lorscher Str.1
68623 Lampertheim

El. Paštas: rinkimai@vlbe.org

 

Rinkimų komisija nutarė ir skelbia, kad rinkimai į VLB Tarybą įvyks korespondenciniu būdu 2020 m. sausio 18 d.

 

VLB apylinkių valdybos sudaro rinkėjų sąrašus dviem egzemplioriais. Į rinkėjų sąrašus abėcėlės tvarka įrašomi visi pilnateisiai apylinkės rinkėjai, nurodant jų pavardes, vardus, nario knygelės numerį, gimimo datą, tikslų adresą. Sąrašo gale pažymima atskleidimo data.

Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius pristatomas Rinkimų komisijai iki š.m. rugsėjo 15d. Sąrašų atskleidimo data ne vėlaiu š.m. spalio 05d.

 

VLB Tarybos Rinkimų komisija

Aplinkraštis N 1 2019

2019-06-02 išrinkta nauja ŠLB valdyba. Naujos valdybos pirmininkas Karolis Genutis, noriu pasveikinti šios valdybos narius ir palinkėti visiems vadovautis tarpusavio pagarba, pasitikėjimu, tolerancijos principais bei atsakomybe bendruomenei. Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume savo darbus. Mūsų komanda ieškanti ir drąsiai priimanti iššūkius. Čia mus visus vienija bendruomeniškumas, atsakomybė sau ir kitiems, gebėjimas siekti tikslo kartu.

 

ŠLB naujos valdybos narių pareigos:

 1. Karolis Genutis – Štutgarto katalikų sielovada, sportas, pirmininkas
 2. Juozas Vasiliauskis – bendruomenės kultūriniai renginiai
 3. Živilė Šeškaitė – švietimas
 4. Rasa Modic – bendruomenės finansai
 5. Justina Levanaitė – renginiai

VLB – Vokietijos Lietuvių Bendruomenė kviečia į Jonines 15.6.! Hiutenfelde,Vasario 16-osios gimnazija ir Rennhof pilies teritorijoje.

Kviečiame vaikus į vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje!

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė „Romuvos“ apylinkė kviečia lietuvius ir lietuvių kilmės vaikus į tautinę vasaros stovyklą Vokietijoje.
Stovykloje laukiami ir vaikai iš Vokietijos, kaimyninių šalių bei Lietuvos.
Stovykla vyks 2019 m. liepos 26 – rugpjučio 4 dienomis, Vasario 16-osios gimnazijoje, Lampertheim-Hüttenfeld, Vokietijoje. Dalyvauti gali 7-14 metų vaikai.
Mokestis vienam vaikui: 250 EUR, VLB nariu vaikams: 200 EUR. Į kainą įskaičiuota nakvynė, maitinimas tris kartus per dieną, priemonės užsiėmimams ir žaidimams, išvykos.
Stovyklos metu įgyta patirtis ir sukaupti įspudžiai yra neįkainojami.
Norintys dalyvauti stovykloje prašome registruotis el. pastu: valdyba@romuva.vlbe.org
Ilgai nedelskite – vietu skaicius ribotas!

Rezervuota vieta laikoma, jei pervedama dalis stovyklos mokesčio (100 EUR).
Moketi į VLB Romuvos apylinkes saskaita: DE25 5095 1469 0013 4091 93.
Mokant pinigus nurodyti: Stovykla 2019, norinčio dalyvauti vaiko vardą ir pavarde.
Remejai: Vokieitjos Lietuviu Bendruomene, Vasario 16-osios gimnazija, Lietuvos Mokslo ir Švietimo Ministerija
Orgnisatorė: VLB “Romuvos” apylinkes valdyba

Nuotraukos: Darius Šulcas

Mieli bičiuliai ir kolegos. Gerbiami pirmininkai ir valdybų nariai.

Šiuo laišku noriu Jums pristatyti naujai išrinktos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) valdybos narius.

Nuotraukoje iš dešinės: Alfred Hermann – valdybos pirmininkas, Sandra Petraškaitė-Pabst – švietimo reikalai, Sergej Šišulin – pirmininko pavaduotojas, Justina Vaičė – iždininkė, Petras Breimelis – ryšiai su apylinkėmis, sportas, statybos.

Pagal man suteiktus įgaliojimus, noriu Jums visiems pranešti, kad ateinantys metai, bus įdomūs . Mūsų visų laukia nauji darbai, nauji projektai ir naujos galimybės. Naujoji VLB valdyba vienu iš svarbiausių uždavinių įvardija VLB ir apylinkių įvaizdžio gerinimą, administravimo tobulinimą, ryšių su visuomene plėtojimą, lituanistinį švietimą, kultūrą, meną, sportą.

Mieli tautiečiai, mes pasirengę dirbti Jums ir su Jumis!

Jei turėsite klausimų, pasiūlymų ar tiesiog kils kokių nors įdėjų, tuomet rašykite man: petras.breimelis@vlbe.org

Nuoširdžiai Jūsų

VLB valdyba

Rugsėjo 21 dieną, Rennhofo pilis, Hüttenfeld, Lorscherstr.1 vyks Vokietijos lituanistinių mokyklėlių mokslo metų pradžios šventė „Baltų vienybės diena“.

Kviečiame vaikus ir tėvelius susipažinti su Vasario 16-osios gimnazija, VLB biblioteka, su Frankfurto lituanistine mokykle “Ąžuoliukas“, su svečiais iš Lietuvos, o taip praturtinti šventinę programą savo mokyklėlės prisistatymu.

Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki rugpjūčio 1d.

VLB valdybos narė,
Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst