Pranešimas dėl VLB Statuto pakeitimų

Internetinėje erdvėje pasirodė VLB bendruomenės narius klaidinantys pareiškimai neva VLB taryba 11.01.20 dienos posėdyje priėmė VLB Statuto pakeitimus pažeisdama demokratijos, atvirumo ir skaidrumo principus, esą šis pakeitimų projektas nebuvo niekur viešai skelbtas, o VLB nariams buvo atimta galimybė atvirai diskutuoti ir teikti savo pasiūlymus atsinaujinimo siekiančiai Bendruomenei. Šių kreipimųsi iniciatoriai vadina tai pasikėsinimu į demokratiją ir bando suponuoti nuomonę, kad VLB taryba „tyliai pasislėpusi“ neleistinai pakeitė VLB Statutą.

Mielieji VLB nariai, kaip VLB Garbės teismo pirmininkas, VLB tarybos narys ir VLB Statuto keitimo komisijos narys, tokius kaltinimus vertinu kaip eilinę šmeižto kampanijos dalį VLB tarybos narių atžvilgiu, nepagarbą jų nuosekliam darbui, siekimą pakenkti bendruomenei ir kurti joje nesantaiką melagingais teiginiais. 

Apie VLB Įstatų pakeitimus buvo diskutuojama jau 04.02.17 dienos VLB tarybos posėdyje, kuriame buvo nutarta atnaujinti VLB valdymo struktūrą ir atitinkamai atnaujinti bei patobulinti  VLB Statutą. Posėdžio metu buvo išrinkta ir Statuto pakeitimo komisija, kurios nare buvo ir Jurgita Noreikaitė-Pickel. 19.11.17 dienos VLB tarybos posėdyje Statuto keitimo komisija pristatė naują Statuto projektą ir jį detaliai aptarė ne tik su VLB tarybos nariais, bet ir su į posėdį pakviestais VLB apylinkių valdybos pirmininkais, VLB nariais.  Be to, visi pateikti pasiūlymai dėl Statuto pakeitimo buvo svarstomi ir 10.03.18 dienos viešame VLB tarybos posėdyje. 

Po diskusijų buvo nutarta pateiktus pasiūlymus suformuluoti į teisinę kalbą ir susirinkti balsavimui dėl naujų Statuto pakeitimų, tačiau keli planuoti VLB tarybos posėdžiai neįvyko, nes nesusirinko reikiamas VLB tarybos narių skaičius. VLB Statuto pakeitimui yra būtina 2/3 visų VLB tarybos narių dauguma. Posėdis, į kurį susirinko 12 VLB tarybos narių ir buvo galutinai priimti Statuto pakeitimai, įvyko tik 11.01.20 dieną. Priimant sprendimus buvo atsižvelgta į visus tiek VLB tarybos bei valdybos narių, tiek į diskusijose dalyvavusių VLB narių pasiūlymus.

Įdomu tai, kad asmenys (D. Schulz, J. Noreikaitė-Pickel, M. Luinys), abejojantys Statuto keitimo „demokratiškumu“, šiose diskusijose patys aktyviai dalyvavo ir teikė savo pasiūlymus. Todėl šių asmenų pasisakymai, neva jie nieko nežinoję apie planuojamus Statuto pakeitimus, yra absoliučiai nesuprantami. Galbūt VLB Statuto pakeitimo projektas neatitinka jų lūkesčių ar pasiūlymų, tačiau savo asmeninę nuomonę laikyti viršesne už visus VLB narius atstovaujančių VLB tarybos nuomonę yra nekorektiška ir nepriimtina.

Naujajame Statuto projekte numatyti šie pakeitimai:

  • §1. Naujo statuto 1 straipsnyje yra aiškiau apibrėžta, kokiais atvejais VLB valdybos nariai turi teisę prašyti padengti jų būtinas išlaidas, susijusias su jų veikla valdyboje, ir kokiu būdu VLB valdybos nariams gali būti skiriama taip vadinama „Ehrenamtspauschale“ pgl. § 3 Nr. 26a EstG. Be to, Statuto 1 straipsnyje kaip vienas iš VLB tikslų yra įvardinamas ir sporto rėmimas.
  • §4. VLB nariais pagal naują Statuto variantą ir toliau galės tapti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys bei jų šeimų nariai. Tačiau kiekvieno naujo nario priėmimo klausimą spręs nebe VLB apylinkių valdybos, o VLB centro valdyba. Šio pakeitimo tikslas – efektyvesnis ir patikimesnis bendruomenės narių duomenų bazės valdymas. Paraiškos dėl narystės galės būti ir toliau teikiamos tiek VLB apylinkių valdyboms, tiek centrinei VLB valdybai. 
  • §5. Naujas Statuto variantas numato, kad VLB narystė (kaip ir ankščiau) gali nutrūkti VLB nario mirties atveju, narystės nutraukimo ar pašalinimo būdu. Tačiau (skirtingai nei ankščiau) VLB nutrukus narystę paties nario iniciatyva narystė baigiasi ne kalendorinių metų paskutinę dieną, einamojo mėnesio gale. Pareiškimas dėl narystės nutraukimo turės būti įteiktas VLB valdybai. 
  • §8. Naujame Statuto projekte yra paaiškinama, kad VLB apylinkių oficialus pavadinimas yra „Ortsgruppe“, kurios buvo ir yra atskaitingos VLB centrinei valdybai ir neturi atskiro juridinio statuso. Be to, yra numatyta, kad kuriant naują VLB apylinkę, galutinė sprendimo teisė atiteks VLB valdybai. Tokiu būdu norima išvengti bereikalingų ginčų, kas yra vietovė ir kiek joje apylinkių gali būti.
  • §15. Naujame Statuto projekte buvo išbrauktas teiginys, kad apylinkių valdybos rūpinasi ir į bėdą patekusiais tautiečiais, kadangi to apylinkių valdybos tiesiog neįstengtų fiziškai padaryti. 
  • §18. Naujasis Statuto projektas numato, kad VLB apylinkių valdybas bus galima rinkti 1-3 metų kadencijai, priklausomai nuo apylinkių narių susirinkimų sprendimo. Ankščiau apylinkių valdybos buvo renkamos tik vienerių metų kadencijai. VLB tarybos nuomone VLB apylinkių valdybos ne visada yra pajėgios per vienerių metų laikotarpį įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ar projektus. 
  • §30. Šis straipsnis supaprastina VLB tarybos priimamų sprendimų tvarką. Sprendimus bus galima priimti ir tekstine e-mail forma, ko pasėkoje VLB tarybai nebeliks būtinybės dėl kiekvieno sprendimo vykti į Hüttenfeldą iš skirtingų Vokietijos vietų. Tuo pačiu sumažės ir VLB išlaidos, skirtos tokių kelionių apmokėjimui. Tačiau tokia sprendimų priėmimo tvarka galios tik tiems sprendimams, kuriems užteks ir paprastos tarybos balsų daugumos. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, Statuto pakeitimui arba jau priimtų sprendimų atšaukimui, kuriems yra reikalinga 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma, galės būti priimami tik tarybos susirinkimuose. § 30 sugriežtina ir sprendimų priėmimo tvarką dėl VLB nekilnojamojo turto disponavimo. Vietoj iki šiol galiojusios 2/3 daugumos, naujajame Statuto projekte numatytas mažiausiai 12 tarybos narių pritarimas.
  • §43. Naujas Statuto straipsnis numato, kad VLB valdyba bus renkama ne vienerių, o trejų metų kadencijai. Esant vienodam balsų skaičiui renkant narius į atitinkamus VLB valdymo organus, pirmenybė bus teikiama ne kandidatui, kuris pagal amžių yra vyresnis, o tam asmeniui, kurio narystė VLB yra senesnė.

Kiti, čia neaptarti, pakeitimai yra neesminiai, daugiau kosmetinio pobūdžio, jais siekiant užkirsti kelią įvairiems neaiškumams. Pvz., VLB Statuto 31 straipsnyje nėra įvardinta, kas konkrečiai gali pareikšti VLB valdybai nepasitikėjimą. Naujas statuto variantas patikslina, kad nepasitikėjimą gali pareikšti VLB tarybos dauguma. 

Šie VLB Statuto pakeitimai dar nėra įsiteisėję ir bus paviešinti, kai jie bus užregistruoti Darmstadto teisme.

Pagarbiai

Mindaugas Jacinevičius

VLB Garbės teismo pirmininkas
VLB tarybos narys