Kuomet melas ir šmeižtas tampa virusu…

Gerbiami Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai,

turbūt ir Jums nepraslydo pro akis paskutiniuoju metu itin suintensyvėję pareiškimai internetinėje erdvėje, kuriais bandoma kryptingai apšmeižti, kompromituoti ir apkaltinti VLB valdybos ir kitų VLB bei PLB organų narius. Jeigu šias akcijas prieš rinkimus į VLB tarybą buvo galima vertinti kaip „juodųjų“ rinkiminių technologijų apraiškas, tai ir po įvykusių rinkimų vis dar tebesitęsiantis šiukšlių pylimo srautas jau peržengia visas padorumo ir sveiko proto ribas.

Pagrindiniai šio nesiliaujančio VLB puolimo ir kiršinimo kampanijos iniciatoriai yra Darius Schulz ir Jurgita Noreikaitė-Pickel (dar žinomi kaip “reporteriai Vokietijoje”). Šie asmenys kreipėsi į įvairias Lietuvos ir Vokietijos vyriausybines institucijas bei konkrečius politikus su VLB ir Vasario 16-osios gimnaziją šmeižiančiais laiškais, kuriuose buvo pateikti iškraipyti faktai, NIEKUO nepagrįsti įtarinėjimai ir kaltinimai, raginimai ignoruoti VLB ir Vasario 16-osios gimnazijos organizuojamą Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją.

Šių laiškų autoriai kryptingai bando pakenkti sėdami nepasitikėjimą VLB bei Vasario 16-osios gimnazijos valdymo organais, kurdami vis naujas sąmokslo teorijas, skleisdami tikrovės neatitinkančią informaciją, menkindami visos bendruomenės reputaciją.

Kaip daugeliui jau yra žinoma, VLB valdyba nuo 2016 m. atlieka išsamų tyrimą, kuris yra susijęs su buvusio VLB valdybos pirmininko padarytais finansiniais nusižengimais 2003 – 2016 metų laikotarpiu. Bendra žala, padaryta Vokietijos lietuvių bendruomenei, siekia keliasdešimt tūkstančių eurų. Nors šie nusižengimai padaryti tik vieno asmens būtent jo vadovavimo laikotarpiu, teisinė ir mokestinė atsakomybė už tai pagal įstatymą tenka visai VLB.

Kad ši problema būtų išspręsta skaidriai ir teisiškai nepriekaištingai bei mokesčių inspekcijai būtų iš naujo pateiktos naujos deklaracijos už paskutinius 13 metų, mes kreipėmės į teisininkus ir mokesčių patarėjus, kurie šią bylą kuruoja iki dabar. Pats tyrimas yra apsunkintas tuo, jog asmuo, padaręs begalę nusižengimų, su mūsų organizacija nebendradarbiauja ir pasisavintų lėšų aplinkybes kruopščiai bando nuslėpti iki šiol. Todėl kiekviena sąskaita, kiekvienas buhalterinis dokumentas, išduotas šio asmens valdymo laikotarpiu, privalo būti nuodugniai patikrintas iš naujo, kreipiantis į įvairias institucijas. Tai pareikalavo itin daug laiko, darbo ir piniginių resursų.

Be to, Darmstadto miesto prokuratūroje jau dvejus metus yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl buvusio VLB vadovo baudžiamosios atsakomybės. Su Darmstadto miesto prokuratūra ir tyrimą atliekančiu pareigūnu yra bendradarbiaujama ir palaikomas nuolatinis ryšis.

VLB valdyba ir taryba dėl teisinių ir strateginių priežasčių kol kas negali viešinti tam tikrų aplinkybių, kol galutinai nėra baigtas įrodymų rinkimas bei sutvarkyta visa dokumentacija ir finansinės apyskaitos. Taip mums patarė ir mūsų nusamdyti teisininkai. Visi VLB valdybos veiksmai yra atliekami su VLB tarybos pritarimu, kurios 15 narių tiesiogiai renka visi VLB nariai.

Deja, kai kuriems pavieniams asmenims, jau nebesantiems VLB valdymo struktūrose, atrodo, jog VLB valdyba tyčia vilkinanti procesą. Šie asmenys nuolat reiškia savo asmeninį pasipiktinimą, grubiai įžeidinėdami ir pateikdami įtarinėjimus VLB valdybos ir tarybos nariams, kad neva kažkas yra slepiama, viešindami konfidencialius VLB dokumentus ir teigiant neva reprezentuojantys „visų pasaulio lietuvių“ nuomonę.

Pats turimų tarpinių rezultatų viešinimas mums ypač apsunkintų civilinę bylą prieš finansiniais nusižengimais įtariamą asmenį bei keltų pavojų numatytiems tolesniems teisiniams  veiksmams. Jau keletą metų mūsų tikslas yra vienas: grįžtamąja tvarka sutvarkyti mokestinę apyskaitą nuo 2003 metų ir išsireikalauti iš asmens, dėl kurio VLB patyrė finansinių nuostolių, pilną kompensaciją. Viešinimas atneštų naudą tik pačiam kaltinamam asmeniui, suteikdamas jam informaciją apie turimus įkalčius.

Be to, po tokio viešinimo daugelis Vokietijoje gyvenančių lietuvių dėl laiko stokos galbūt net ir nesigilintų į tai, koks konkretus asmuo ir kokiu konkrečiu metu buvo neteisėtai pasisavinęs lėšas ir galbūt numotų į viską ranka, teigdami, kad „visi ten vagys…“. Būtent tokio efekto ir siekia dabartinių šmeižto kampanijų iniciatoriai, kurie, tikėtina, pirmieji kabinsis sau herojų medalius, kai po kelių mėnesių tyrimo rezultatus iš tikrųjų jau bus galima viešinti.

Norime atsakingai pažymėti, kad VLB valdyba bei taryba taip pat yra nepatenkinti tokia ilga tyrimo trukme, tačiau buvo vieningai nuspręsta elgtis pagal įstatymus, teisiškai tiksliai: kruopščiai išanalizuoti bei įvertinti kiekvieną buhalterinį dokumentą ar finansinį veiksmą buvusios VLB valdybos pirmininko atliktą iki 2016 metų ir surinkti VISUS įmanomus įrodymus.

Šiuo metu mūsų auditorius gydosi po sunkios širdies operacijos ir kol kas yra nepajėgus tęsti šio tyrimo. Nuoširdžiai linkime jam kuo greičiau atgauti jėgas, pasveikti ir grįžti prie savo darbų.  O tiems, kurie leido sau suabejoti net ta aplinkybe (!), kad pagrindinis VLB tyrimo auditorius turi rimtų problemų su sveikata ir net šioje situacijoje bandyti ieškoti to, ko nepametę,  norėtume geranoriškai patarti perkrauti savo moralinių ir dorovinių vertybių skalę ir…būti sveikiems.

Su apgailestavimu tenka konstatuoti, kad šiais nesibaigiančiais, nuolatiniais šmeižto pliūpsniais yra tiesiogiai juodinamas ir Vasario 16-sios gimnazijos vardas, menkinama šios garbingos mokymo įstaigos reputacija bei daroma tiesioginė žala jos finansavimui. Primename, kad Vasario 16-osios gimnazija buvo įkurta būtent Vokietijos Lietuvių bendruomenės ir yra finansuojama tiek VLB, tiek LR ŠMSM lėšomis. Vasario 16-osios gimnazija nuolat siekia pritraukti čia mokytis daugiau lietuvių moksleivių. Tačiau pastebėta, kad dėl nepagrįstai skleidžiamų kaltinimų bei šmeižto ir būsimų moksleivių tėvus dažnai apninka įvairios abejonės dėl gimnazijos.

Ar toks elgesys iš minėtų asmenų pusės buvo susijęs su naujais rinkimais į VLB tarybą, ar šios šmeižto akcijos buvo vykdomos tiesiog siekiant išardyti pačią bendruomenę ir įkurti alternatyvią organizaciją, sunku pasakyti. Faktas yra tai, kad neseniai įvykę rinkimai parodė, kad aktyvūs VLB nariai pasitiki dabartine valdyba ir pozityviai įvertino jos paskutiniųjų trejų metų darbus. Faktas yra ir tai, kad minėtų asmenų nuolatinės provokacijos, kaltinimai ir šmeižtas atnešė didelę žalą bendruomenės bei gimnazijos reputacijai.

Ilgą laiką į asmeninius įžeidinėjimus ir šmeižtą VLB Valdyba nekreipė dėmesio ir „žodžio laisvės“ doktrina buvo interpretuojama ypač plačiai. Prioritetas buvo skiriamas konkretiems darbams, o ne įžeidžiančių pasisakymų „medžioklei“. Tačiau žodžio laisvė nesuteikia teisės kelti nesantaiką bendruomenės tarpe bei nepaisyti elementarios pagarbos kitų atžvilgiu. Kuomet šie asmenys viešumoje tuos pačius VLB valdybos ir tarybos narius, kurie išsiaiškino visą nusižengimų mastą, ima kaltinti, kad neva jie slepią šiuos nusižengimus ir yra patys „vagys“, visos tolerantiškumo ribos jau yra peržengiamos. VLB valdyba kartu su Vasario 16-osios gimnazija bus tiesiog priverstos imtis teisinių priemonių, kad šios šmeižto akcijos ateityje nepasikartotų.

Šiuo laišku mes negalime reaguoti į visus absurdiškus kaltinimus ar sąmokslo teorijas, nes tuo pačiu ir patys atrodytume absurdiškai. Kiekvienas VLB narys turi teisę klausti ir gauti atsakymus iš VLB valdybos viešo VLB tarybos susirinkimo metu, kuris įvyks kovo 28 dieną Hüttenfeldo Rennhof pilies salėje.

Gerbiami Vokietijos lietuviai, neleiskime, kad sovietinius laikus primenanti propaganda įtakotų Jūsų nuomonę apie VLB realijas ir būkime neabejingi akivaizdiems bandymams sukiršinti mūsų vienybę ir skaldyti mūsų bendruomenę – juk Vokietijos lietuvių bendruomenė ne veltui yra minima kaip viena iš aktyviausių visame Pasaulio lietuvių bendruomenių kontekste. Lietuviai, kurie pasirinko savo ateitį susieti su Vokietija, visuomet pasižymėjo savo drąsa, atsparumu propagandai ir vakarietiškomis vertybėmis paremtu sąmoningumu. Neleiskime, kad necenzūrinė leksika ir asmeniškumais paremtas šmeižtas pradėtų dominuoti mūsų tarpusavio bendravime.

Išlikime vieningi ir gerbkime vienas kitą!

Pagarbiai

Alfred Hermann
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas

Martin Lipschis
Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos pirmininkas

Rasa Weiß
Vasario 16-osios gimnazijos direktorė

2020.02.09_Viesas kreipimasis i VLB narius