Mielieji, kaip jau tikriausiai žinote, jau antri metai Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) Valdyba atlieka išsamų tyrimą, susijusį su finansiniais nusižengimais. VLB valdybos nariai intensyviai gilinasi į paskutinių 5 – 10 metų atliktus finansinius srautus, renka sunkiai prieinamą informaciją bei bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis. Šis tyrimas pareikalavo tiek milžiniškų laiko resursų, tiek ir pagalbos iš ekspertų, galinčių Valdybą konsultuoti specifiniais finansiniais bei teisiniais klausimais. VLB Valdyba praneša, kad labai apgailestauja, kad vis dar negali atskleisti visų tyrimo detalių ir pateikti galutinių vertinimų bei išvadų, kol nebus išaiškintos visos nusižengimų aplinkybės. Išankstinis viešinimas gali pakenkti pačiam tyrimui ir atitinkamų įrodymų rinkimui. VLB Valdyba kol kas negali galutinai įvertinti padarytos tikslios finansinės žalos Vokietijos Lietuvių Bendruomenei, kadangi vykstant tyrimui išaiškėja vis naujų detalių. Dabartinę situaciją taikliai apibūdina VLB pirmininko Alfredo Hermanno citata: „Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių“.

VLB Valdyba siekia išsiaiškinti visą tiesą su visomis detalėmis, kad visi kaltinimai ir pretenzijos atitinkamam asmeniui ar asmenims būtų paremti faktinėmis aplinkybėmis ir nenuginčijamais įrodymais, o ne prielaidomis ar spėliojimais. Kuomet bus žinomas visas nusižengimų mastas, visa turima tyrimo medžiaga bus atskleista ir Vokietijos lietuvių bendruomenės nariams bei pasaulio lietuviams. Tuo pačiu žinosime, kokios aplinkybės sąlygojo faktą, kad pastebėti nusižengimai liko neatskleisti ilgus metus. Dabartinė VLB Valdyba jau dabar ėmėsi priemonių, kad panašūs atvejai ateityje nebepasikartotų. Norime atkreipti dėmesį, kad šio tyrimo metu atsiradę įtarimai dėl neteisėtai panaudotų Bendruomenės lėšų koncentruojasi į atitinkamą asmenį. Kitų to meto VLB valdybos, VLB Tarybos, VLB kontrolės komisijos ar Fondo Valdybos narių atžvilgiu nusižengimų šiuo metu pastebėta nebuvo. Dabartinei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkei Daliai Henke norėtume padėkoti už paramą ir pagalbą Vokietijos Lietuvių Bendruomenei.

Fondas Vasario 16 Gimnazijai remti informuoja, kad VLB Tarybos išrinkti naujieji Fondo nariai inicijavo Fondo finansinės veiklos vidinį auditą už praėjusius 10 metų. Audito metu buvo nustatyti grubūs finansinės veiklos Fonde pažeidimai, kuriuos atliko ilgametis Fondo iždininkas A. Šiugždinis. Apie šiuos pažeidimus buvo informuota VLB Taryba ir V-16 Gimnazijos vadovybė. Šiuo metu vidinis Fondo finansinės veiklos tyrimas yra baigtas. Antanui Šiugždiniui yra ruošiamas civilinis ieškinys dėl Fondui padarytos finansinės žalos atlyginimo, kuri siekia virš 19.000,- €, neįskaitant procentų ir išlaidų, atsiradusių vykdant tyrimą.

Vasario 16-osios vadovybė, susipažinusi su Fondo pateiktomis išvadomis, taip pat inicijavo papildomą patikrinimą, skirtą išsiaiškinti, ar Gimnazijos lėšos nebuvo panaudotos ne pagal paskirtį būtent tuo metu, kuomet A. Šiugždinis oficialiai buvo įdarbintas Vasario 16 Gimnazijoje. Kol kas jokių finansinių manipuliacijų pastebėta nebuvo.

Paradoksalu, bet tiek 2016 metais išrinkta nauja VLB Taryba bei Valdyba, tiek nauji Fondo nariai, kurie ir inicijavo šiuos tyrimus ir jau spėjo išsiaiškinti daugelį finansinių nusižengimų, susiduria su viešojoje erdvėje skleidžiama dezinformacija ar šmeižtu tyrimą atliekančių asmenų ar pačio tyrimo eigos atžvilgiu. Tokiu būdu yra bandoma pakenkti ir užkirsti kelią tolesniam tyrimui ir tolesnių nusižengimų atskleidimui, bandant sukompromituoti tyrimą atliekančius asmenis.

Prieš asmenis, kurie viešai skleidžia ar skleis asmeniškai žeidžiančią ir tiesos neatitinkančią informaciją, bus imtasi atitinkamų teisinių priemonių.

Alfredas Hermann – VLB valdybos pirmininkas

Rasa Weiss – Vasario 16-osios Gimnazijos Kuratorijos valdybos pirmininkė

Bronė Lipšienė – Vasario 16-osios gimnazijai remti Fondo valdybos pirmininkė


vlb_pranesimas_spaudai