Gerbiami Tarybos nariai,
 
bendru sutarimu su Vokietijos LB valdyba, remiantis VLB Statuto § 35 straipsniu, bei XXIV lapkričio 19 dienos posėdžio nutarimu, kviečiu Jus į Vokietijos LB antrąjį eilinį posėdį, kuris vyks kovo 10 d. 09:30 val. Hiutenfelde, Romuvos pilies salėje. Remiantis lapkričio 19 dienos nutarimu, į šį poisėdį svečio teisėmis kviečiami visi.
 
Darbotvark​ė​:
 
1. Sesijos atidarymas
2. Kvorumo patikrinimas ir svečių prisistatymas
3. VLB Tarybos prezidiumo pirmininko rinkimai
4. Darbotvarkės priėmimas
5. Vokietijos LB Tarybos 2017 m. sausio 28 d. posėdžio protokolo tvirtinimas
6. Nenuolatinių komisijų rinkimai
7. Ataskaitiniai pranešimai
7.1. Vokietijos LB valdybos pirmininko
7.2. Vokietijos LB valdybos iždininko
7.3. Vokietijos LB kontrolės komisijos
7.4. Vokietijos LB garbės teismo
7.5. Vokietijos LB švietimo komisijos
8. Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pranešimas
9. Fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti valdybos pranešimas
10. Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos pranešimas
11. Lietuvių kultūros instituto pranešimas
12. 2017 metų pajamų ir išlaidų tvirtinimas bei VLB valdybos atleidimas nuo atsokomybės
13. 2018 metų VLB sąmatos tvirtinimas
14. Įstatų pakeitimai
15. Rinkimai
15.1. Vokietijos LB valdybos
15.2. Vieno atstovo į Vasario 16-osios gimnazijos kuratoriją
15.3. Keturių atstovų į PLB Seimą
16. Veiklos gairės ir diskusija su kraštų atstovais
17. Nutarimų ir rezoliucijų priėmimas
18. Sesijos uždarymas