Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija skelbia konkursą

Gimnazijos direktoriaus / direktorės

pareigoms užimti. Darbo pradžia – 2015 m. sausio 2 d.

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, sėkmingai gyvuoja nuo 1951 metų, nuolatos siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas bei auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia. Būdama vienintele lietuviška mokykla vakarų Europoje, Vasario 16-osios gimnazija atlieka neįkainuojamą reprezentacinį darbą Lietuvai.

1999 m. gimnazija įgijo valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, suteikiantį teisę išduoti vokišką brandos atestatą bei ilgainiui užtikrinantį dalinį gimnazijos finansavimą. Po šios reformos lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai. 2010 metais Vasario 16-osios gimnazijai buvo iškilmingai įteiktas Vokietijos Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

Šiuo metu gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10 administracinių/ūkinių darbuotojų, mokosi 190 lietuvių bei vokiečių moksleivių. Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniems, šalia vokiškoms gimnazijoms įprastų mokomųjų dalykų, suteikiama galimybė lankyti lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas.

Gimnazijos direktorius turi rūpintis ne tik intelektualiniais, tačiau ir materialiniais bei finansiniais ištekliais, rengti metines mokyklos ir bendrabučio pajamų ir išlaidų sąmatas bei užtikrinti mokyklos valstybinio pripažinimo išlaikymą. Pagal Heseno žemės mokyklų veiklą reglamentuojantį įstatymą, direktorius rūpinasi sėkmingu mokyklos švietėjiškų bei auklėjamųjų tikslų įgyvendinimu. Todėl vienas svarbiausių direktoriaus uždavinių – parengti, tvirtinti, vykdyti bei įvertinti mokyklos veiklos ir švietimo programas. Siekiant sėkmingai atlikti šį uždavinį, direktorius privalo dirbti tikslingai ir iniciatyviai, sugebėti motyvuoti bendradarbius, atsižvelgti į jų poreikius ir lūkesčius bei užtikrinti konstruktyvų iškilusių problemų sprendimą. Kandidatas turėtų siekti ir sugebėti savo veikla įtvirtinti mokyklos profilį, kurio pamatinis tikslas – jos mokinių gerovė.

Direktoriaus pareigoms užimti ieškomas atsakingas asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį. Atsižvelgiant į ypatingą gimnazijos profilį ir reprezentacinę funkciją, kandidatas privalo puikiai mokėti lietuvių ir vokiečių kalbas. Iš būsimo direktoriaus laukiame demokratinio mokyklos valdymo bei abipusiu pasitikėjimu pagrįstų santykių su pedagoginiu personalu, tėvų komitetu, gimnazijos rėmimo fondu, kuratorija bei Vokietijos lietuvių bendruomene. Taip pat tikimės atvirumo šiuolaikiniams pedagoginiams metodams bei gebėjimo kūrybingai vadovauti dvikalbei mokyklai su bendrabučiu.

Direktoriaus etatui bus taikomas vienerių mokslo metų bandomasis laikotarpis.

Pareiškimus su gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku siųskite iki lapkričio 10 d. adresu:

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija
p. Valdui Jeliui
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim
Vokietija

arba elektoniniu paštu: kuratorija@litauischesgymnasium.de

Valdas Jelis
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininkas