Vokietijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, turinčios savo padalinius 43-ijuose pasaulio kraštuose, dalis. Ji vienija visus Vokietijoje gyvenančius lietuvius ir atstovauja jų interesams.

Bendruomenės tikslai:

• Burti po visą Vokietiją pasklidusius lietuvius bendriems užmojams ir bendravimui tarpusavyje.
• Išlaikyti tautiškumą:

– skatinti lietuvių kalbos vartojimą ir jos mokymąsi;
– puoselėti lietuvišką auklėjimą bei lavinimąsi;
– nepamiršti tėvynės tradicijų;
– steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes, bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą;
– rengti studijų dienas, parodas ir kitus kultūros renginius vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu.

• Atstovauti Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose.

• Rūpintis pagalbos reikalingais tautiečiais, ypač naujai atvykstančiais į Vokietiją.

• Skatinti lietuvių ir vokiečių bendradarbiavimą kultūrinėje srityje; skleisti žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamojo krašto žmonėms.

• Padėti Lietuvai, įžengusiai į Europą, atitinkamai įtaigojant krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuotaikas;