VOKIETIJOS LB VALDYBOS INFORMACIJOS

VLB leidinys „Informacijos“ pirmoje eilėje skirtas visiems VLB nariams, taigi Vokietijoje gyvenantiems ir VLB registruotiems lietuviams. Taip pat, globalizacijai vis labiau apjuosiant visus pasaulio kraštų lietuvius, leidinys tampa įdomus įvairiose pasaulio vietose gyvenantiems lietuviams. Didelė reikšmė teikiama leidinio platinimui Lietuvoje, sulaukiama vis daugiau bendradarbiavimo pasiūlymų iš įvairių pasaulio kraštų bei kitų panašaus pobūdžio redakcijų.

Periodinis Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos leidinys „Vokietijos lietuvių bendruomenės informacijos“ – tai unikalus, nuo 1951 metų leidžiamas vienintelis informacinis leidinys Vokietijoje lietuvių kalba. Žurnalas paštu pasiekia visus registruotus VLB narius, taip pat pasaulio lietuvių bendruomenių būstines, diplomatines Lietuvos atstovybes bei svarbiausias Lietuvos institucijas (LR Seimą, bibliotekas ir t.t). Leidinyje apžvelgiami svarbiausi Vokietijos lietuvių bendruomeninio gyvenimo įvykiai ir renginiai, apylinkių ir jaunimo sąjungos veikla, atskirą skyrelį turi Vasario 16-osios gimnazija. Žurnale spausdinami renginių anonsai, skelbimai, pasveikinami jubiliatai, pagerbiami mirusieji. Gražia tradicija tampa spausdinami išskirtiniai interviu su įdomiais bei VLB nariams svarbiais visuomenės veikėjais.

VLB leidinio „Informacijos“ vystymosi raida glaudžiai susijusi su pačios VL bendruomenės istorija – leidinys nuolat pritaikomas prie VLB narių poreikių, amžiaus ir interesų, o taip pat prie VLB valdybos finansinių bei žmogiškųjų išteklių.

Nuo 2017 m. liepos mėn. „Informacijos“ keičia savo kryptį – pradedamos leisti kas mėnesį, o popierinį leidinio variantą keičia elektroninis. Popieriniu „Informacijos“ variantu, Almanacho pavidalu, bus mėgaujamasi tik metų pabaigoje.

Leidinio VLB „Informacijos“ uždaviniai:

  • – Informuoti Vokietijoje ir už jos ribų gyvenančius lietuvius apie Vokietijos lietuvių veiklą.
  • – Šviesti skaitytojus įdomiais straipsniais, supažindinant su įdomiomis asmenybėmis, kultūrine ir visuomenine tautiečių veikla.
  • – Įkvėpti užsienio lietuvius bendrai veiklai lietuvybės užsienyje išlaikymo bei Lietuvos įvaizdžio plėtros užsienyje labui.
  • – Archyvuoti Vokietijos lietuvių veiklą.

Nariams VLB Valdybos Informacijos siunčiamos nemokamai. Kitiems prenumeratos kaina € 10,- metams. Aukotojams išrašome auką patvirtinančias pažymas, kurias pristačius mokesčių inspekcijai, taikomos mokesčių lengvatos.

Vyr. redaktorė – Evelina Kislych-Šochienė

Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld
El. paštas: redakcija@vlbe.org
Banko saskaita: Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden, BIC: DEUT DE DBMAN
IBAN: DE94 6707 0024 0581 7978 00

[h1]Informacijų archyvas[/h1]
Visus leidinio numerius nuo 1951 m. galima rasti adresu: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biSerial.do?biRecordId=36376

Archyvas